Sallan seurakunta toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tarvittaessa tätä määräaikaa voidaan joutua jatkamaan enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Sallan seurakunta ilmoittaa rekisteröidylle tällaisesta määräajan jatkamisesta ja viivästymisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos Sallan seurakunta ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, se ilmoittaa viipymättä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle siihen syyt ja kertoo mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisteröidyn pyytäessä useampia jäljennöksiä voi rekisterinpitäjä periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 artikloihin perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia ja erityisesti silloin, jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Tällöin rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.