Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto

Seurakuntalaiset valitsevat kirkkovaltuuston jäsenet (kirkkovaltuutetut) seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Sallan seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 15 luottamushenkilöä. Kirkkovaltuusto päättää muun muassa seurakunnan talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista, hyväksyy seurakunnan toiminnallisen strategian ja valitsee kirkkoneuvoston. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan käytännön johtamisesta, seurakunnan talouden ja omaisuuden hoidosta sekä valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Sallan kirkkoneuvostoon kuuluu varapuheenjohtajan lisäksi viisi muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. 

Toimikunnat ovat kirkkoneuvostoston alaisia ja toimivat kirkkoneuvoston apuna asiantuntijaeliminä asioiden valmistelussa. Toimikunnissa on luottamushenkilöiden lisäksi, kirkkoneuvoston nimeämiä asiantuntijajäseniä ja seurakunnan työntekijöitä. Sallan seurakunnassa on viisi toimikuntaa: Omaisuudenhoidon toimikunta, rakennustoimikunta, valmiustoimikunta, kasvatuksen toimikunta ja diakonia- ja lähetystyön toimikunta. 

SALLAN SEURAKUNNAN HALLINTORAKENNE

Kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksien ajankohdista tiedotetaan Koti-Lappi -lehdessä, seurakunnan kotisivuilla sekä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla sekä kirkkoherranvirastossa. 

Seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

Uudessa kirkkolaissa on säännökset seurakunnan jäsenen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Seurakunnan jäsenellä on oikeus osallistua seurakunnan toimintaan ja vaikuttaa päätöksentekoon. Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kirkkovaltuuston tai kirkkoneuvoston on pidettävä huolta monipuolisista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Seurakunnan on myös tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia ja selvittämällä seurakunnan jäsenten mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Seurakunnan pitää ilmoittaa aloitteen tehneelle seurakunnan jäsenelle, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt aloitteen johdosta.

Lisäksi nuorten vaikuttajaryhmät ovat pakollisia seurakunnassa. Jäsenet ryhmässä ovat konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmä voi olla myös usean seurakunnan yhteinen.